Bardzo szczegółowy testament – powodem do kłótni spadkobierców

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy zajmował się sprawą o stwierdzenie nabycia spadku sygn. akt: I CSK 177/17. Sprawa dotyczyła zmarłego Władysława M. Ten, chcąc uniknąć po swojej śmierci kłótni wśród spadkobierców sporządził bardzo dokładny testament. W testamencie sporządzonym przez Władysława M. rozdysponowane zostały najdrobniejsze rzeczy należące do spadkodawcy. Sporządzenie przez ww. tak szczegółowego testamentu, spowodowało, że spadkobiercy w rzeczywistości nie otrzymali od spadkodawcy zapisanych im konkretnych przedmiotów.

W związku z tym, iż w przedmiotowej sprawie spadkobierców było kilku, Sąd Najwyższy uznał, iż dziedziczą oni w częściach ułamkowych,  a za podstawę orzeczenia wskazał przepis art. 961 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 961 kodeksu cywilnego (zdanie drugie): Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

Jedną z przesłanek zastosowania przez Sąd dziedziczenia w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów jest to, że zapisane dla poszczególnych spadkobierców przedmioty majątkowe wyczerpują prawie cały spadek. Testator, chcąc żeby poszczególne rzeczy odziedziczyły wskazane przez niego osoby musi pamiętać, aby z jego oświadczenia wynikało wprost, kto z obdarowanych ma zostać  spadkobiercą, a kto zapisobierca.

Należy pamiętać, iż zbyt szczegółowe rozporządzenie swoim majątkiem za życia, nie zawsze po śmierci spadkodawcy będzie rozdysponowane zgodnie z jego ostatnią wolą.