OPUSZCZENIE LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZ SPRAWCĘ PRZEMOCY

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zostały znowelizowane przepisy dotyczące procedury związanej z nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę przemocy w rodzinie. Procedura ta zgodnie z art. 9 wyżej wskazanej ustawy będzie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od daty jej ogłoszenia tj. od dnia 30 listopada 2020 r.  …

OSTATECZNOŚĆ A PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI

Decyzji ostatecznej nie należy utożsamiać z decyzją prawomocną. Ustawodawca na gruncie ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) rozróżnia prawomocność od ostateczności decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisem art. 16 § 1 k.p.a. decyzje ostateczne, to decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji bądź wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaś decyzjami prawomocnymi są stosownie do przepisu art. 16 …

SKARGA NADZWYCZAJNA W PROCEDURZE CYWILNEJ

Skarga nadzwyczajna została wprowadzona do porządku prawnego, jako wyjątkowy środek zaskarżenia. Głównym celem skargi nadzwyczajnej jest modyfikacja prawomocnych orzeczeń sądowych. W związku z tym, omawiany środek zaskarżenia stanowi odstąpienie od powszechnie uznawanej i stosowanej praktyki stabilności prawomocnych orzeczeń. Możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej została uregulowana w art. 89 §1 ustawy z dnia 08 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. …

SAMOWOLA BUDOWLANA

Samowola budowlana występuje w momencie naruszenia przepisów prawa budowlanego. Może ono nastąpić na etapie budowy, a także podczas utrzymania bądź rozbiórki obiektów budowlanych. Samowola budowlana to np. budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia. Dotyczy ona wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia lub zgłoszenia albo pomimo wniesionego sprzeciwu właściwego organu. Budowę z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę albo z odstępstwami …

KONWENCJA W SPRAWIE KONTAKTÓW Z DZIEĆMI

Jednym z aktów prawnych prawa międzynarodowego regulujących realizację kontaktów z dziećmi jest Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi sporządzona w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. Omawiana Konwencja przybiera postać umowy międzynarodowej, której sygnatariuszami są państwa Rady Europy. Głównym założeniem niniejszej Konwencji jest usprawnienie w działaniach mających na celu realizację kontaktów z dziećmi na płaszczyźnie międzynarodowej pomiędzy jej stronami. Konieczność …

ZAMÓWIENIA MIESZANE W OPARCIU O NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podstawą prawną obowiązywania „nowego” prawa zamówień publicznych stanowić będzie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. Do tej pory wszelkie kwestie związane z szeroko pojętymi zamówieniami publicznymi były uregulowane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Akt normatywny wiążący od początku przyszłego …

KARA ŁĄCZNA PO ZMIANACH WPROWADZONYCH TARCZĄ 4.0

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – dalej u. d. o. k. b. określana jako Tarcza 4.0 zmodyfikowała przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, a także ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks …

ZARZĄD SUKCESYJNY A WYKONYWANIE KONCESJI I LICENCJI

Zarządca sukcesyjny może wykonywać decyzje wydane na zmarłego przedsiębiorcę, takie jak: koncesje, zezwolenia, pozwolenia i licencje. W tym celu musi jednak w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego (śmierci przedsiębiorcy albo powołania zarządcy sukcesyjnego u notariusza) złożyć wniosek do urzędu o potwierdzenie wykonywania decyzji. Art. 38 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej …

Formy kontaktów z dzieckiem

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodzica. Należy podkreślić, iż powyższy przymiot przysługuje niezależnie od posiadanej przez rodzica władzy rodzicielskiej. W art. 113 § 2 k.r.o. ustawodawca wskazał przykładowy katalog form kontaktów z dzieckiem.  W powyższym przepisie zwrot „w szczególności” podkreśla, że zawarte w nim formy kontaktów z dziećmi stanowią katalog otwarty, a w konsekwencji można je uznać za najważniejsze sposoby realizacji …

Zmiany w prawie konsumenckim

W dniu 1 czerwca 2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie ze zmianami ochrona konsumencka została rozciągnięta na przedsiębiorcę zawierającego umowę, które nie należy do przedmiotu jego działalności gospodarczej.  Znowelizowane prawo konsumenckie pozwoliło przedsiębiorcom na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. …