OSTATECZNOŚĆ A PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI

Decyzji ostatecznej nie należy utożsamiać z decyzją prawomocną. Ustawodawca na gruncie ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) rozróżnia prawomocność od ostateczności decyzji administracyjnej. Zgodnie z przepisem art. 16 § 1 k.p.a. decyzje ostateczne, to decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji bądź wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaś decyzjami prawomocnymi są stosownie do przepisu art. 16 § 3 k.p.a. decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu. 

 

Dla adresata decyzji istotne jest to, czy decyzja jest ostateczna. Bowiem z ostatecznością decyzji wiąże się fakt, iż decyzja taka jest wykonalna (w przypadku, gdy nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności). Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W praktyce adresat decyzji występuje o potwierdzenie ostateczności, nie zaś o prawomocność decyzji.

W przepisach kodeksu postępowania administracyjnego ustawodawca nie przewidział klarownej instytucji stwierdzenia ostateczności decyzji.  Jednak w praktyce funkcjonowania organów administracji publicznej, stwierdzenie bądź potwierdzenie ostateczności decyzji następuje w formie zaświadczenia, o którym mowa w art. 217 § k.p.a. Zgodnie z tym przepisem zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Najbardziej istotne znaczenie odgrywa przepis art. 217 § 1 k.p.a., który stanowi, że organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. 

 

Tak więc, jednoznacznie ustawodawca wskazuję, iż takie zaświadczenie może być wydane wyłącznie na wniosek podmiotu, który posiada interes prawny, aby taką ostatecznością decyzji się legitymować. Tym samym, w obecnie obowiązującym stanie prawnym organ nie ma możliwości samodzielnego potwierdzenia ostateczności, czy też prawomocności wydanej przez siebie decyzji administracyjnej.

 

Ustawodawca w  art. 127a k.p.a.  przyjął także, iż w trakcie biegu terminu do odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że nie służy już od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji (albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz że nie można zaskarżyć jej do sądu administracyjnego.

 

Źródło: LEX.PL