ZARZĄD SUKCESYJNY A WYKONYWANIE KONCESJI I LICENCJI

Zarządca sukcesyjny może wykonywać decyzje wydane na zmarłego przedsiębiorcę, takie jak: koncesje, zezwolenia, pozwolenia i licencje. W tym celu musi jednak w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego (śmierci przedsiębiorcy albo powołania zarządcy sukcesyjnego u notariusza) złożyć wniosek do urzędu o potwierdzenie wykonywania decyzji.

Art. 38 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej stanowi, iż zarządca sukcesyjny ma trzy miesiące od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego na złożenie wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem.

Następnie organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, potwierdza w drodze decyzji możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego. Aby uzyskać niniejsze potwierdzenie należy spełnić trzy przesłanki:

  • spełnienie warunków do uzyskania decyzji, określonych w odrębnych przepisach;
  • zarządca sukcesyjny musi przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1),
  • zarządca sukcesyjny oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji i zobowiązuje się do wykonywania związanych z nią obowiązków.

Idąc dalej, w przypadku gdy są spełnione wyżej wskazane wymogi od dnia złożenia wniosku zarządca sukcesyjny może wykonywać uprawnienia wynikające z decyzji związanej z przedsiębiorstwem. Od dnia złożenia tego wniosku zarządca sukcesyjny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z tą decyzją. Jeżeli wykonywanie decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego groziłoby naruszeniem przepisów prawa albo interesu publicznego, organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, może zakazać, w drodze postanowienia, jej wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku (art. 40 ustawy z dn. 05.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym).

Odnosząc się do przedsiębiorstwa, które swoim zakresem obejmuje transport drogowy wskazać należy, iż do zezwoleń i licencji na działalność w zakresie transportu drogowego stosuje się, co do zasady, przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Jednakże, istnieje kilka wyjątków:

  • Licencja na przewóz osób taksówką wygasa z chwilą śmierci adresata – nie ma możliwości jej wykonywania ani przeniesienia na inną osobę (jest ściśle związana z kwalifikacjami danej osoby).
  • Licencja wspólnotowa oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (które są regulowane w prawie europejskim) nie mogą być wykonywane przed wydaniem decyzji potwierdzającej możliwość wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego albo przenoszącej licencję albo zezwolenie na inną osobę. Aby można było jak najszybciej wznowić działalność, organ musi rozstrzygnąć wniosek zarządcy sukcesyjnego albo właściciela przedsiębiorstwa w spadku w terminie 14 dni.
  • Jeżeli nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego – następca prawny przedsiębiorcy (a ściślej osoba, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku) może w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy złożyć wniosek o zgodę na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci przedsiębiorcy. Nie stosuje się procedury przeniesienia decyzji przewidzianej w Ustawie.

 

Źródło: lex.pl