Obowiązek ogłaszania przetargu przez podmioty publiczne

W zamawianiu usług i dostaw podmioty publiczne muszą się kierować przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Określa ona tryby przeprowadzania postępowań, m. in. w zależności od ich szacunkowej wartości.  Prawo zamówień publicznych stanowi, że podstawowym sposobem udzielania zamówienia jest tryb przetargowy (ograniczony lub nieograniczony), dopuszczając od niego odejście w określonych, ściśle wymienionych w ustawie przypadkach. Jednym z nich jest wartość zamówienia, …

Termin Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

W oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy prawa większość spółek miała obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych do dnia 31 marca, a w ciągu trzech kolejnych miesięcy powinna  zatwierdzić je podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Tarcza antykryzysowa oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów, którego przepisy obowiązują od 31 marca 2020 r. zmieniło dotychczas obowiązujące terminy. Zgodnie z ustawą o rachunkowości podmioty zobowiązane do prowadzenia …

Delegowanie pracownika samorządowego w czasie epidemii

Aby móc omówić możliwości tymczasowego delegowania pracownika samorządowego do świadczenia innej pracy, należy w pierwszej kolejności przytoczyć legalną definicję pracownika samorządowego. Owa definicja została uregulowana w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie powołania, wyboru bądź umowy o pracę. Zgodnie z regulacją zawartą w wskazanym powyżej przepisie, pracownikami …

Praca zdalna w dobie COVID-19

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do dezorganizacji codziennego trybu życia, a co za tym idzie zmiany naszego dotychczasowego sposobu wykonywania pracy.  Wiele osób od kilku tygodni zmuszonych jest świadczyć stosunek pracy w ramach tzw. pracy zdalnej. Obecna sytuacja wiążę się z powstaniem nowych praw i obowiązków zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy …

Ostatnia wola testatora w czasie epidemii

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie Cywilnym testament jest rozrządzeniem majątkiem własnym na wypadek śmierci. W polskim ustawodawstwie uprawnionym do sporządzenia testamentu jest tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warto zwrócić uwagę, iż rozporządzenie testamentowe może dotyczyć tylko jednego spadkodawcy. Konsekwencją powyższej regulacji jest niedopuszczalność sporządzenie testamentu wspólnego. W ustawodawstwie wyróżniamy dwa rodzaje testamentów, a mianowicie: testamenty zwykłe …

Siła wyższa na gruncie prawa cywilnego a koronawirus

Od marca 2020 r. pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na prowadzenie przedsiębiorstw w Polsce, jak również na funkcjonowanie konsumentów. Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie się wirusa COVID-19 zjawisko takie zalicza się do klasyfikacji tej sytuacji jako „siły wyższej”. Pojęcie to często pojawia się w polskim prawodawstwie. Niejednokrotnie trudność sprawia zweryfikowanie indywidualnej sytuacji na gruncie tego, czy zalicza się ona do katalogu pojęcia „siły …

Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych

Wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym. Oprócz tego mają obowiązek złożenia sprawozdania wraz z rozliczeniem rocznym do urzędu skarbowego. Wiąże się to z dublowaniem czynności i dodatkowymi kosztami. Od 1.10.2018 r. wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości będą miały obowiązek sporządzenia: – jednostkowego sprawozdania finansowego, – …

Zmiany w rejestrach sądowych

Obowiązek składania przez przedsiębiorców wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, prowadzenia akt rejestrowych w formie elektronicznej, likwidacja instytucji kuratora rejestrowego – to cześć ze zmian zaproponowanych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 15.03.2018 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany konieczne w związku …

Dobro dziecka jest naczelną zasadą polskiego porządku prawnego – stwierdził Sąd Najwyższy

Dobro dziecka jest naczelną zasadą polskiego porządku prawnego – stwierdził Sąd Najwyższy i tym samym nie uznał orzeczenia wydanego przez sąd duński w sprawie władzy rodzicielskiej ojca nad synem, którego matką jest obywatelka polska. Rodzice dziecka Marlena J. i Jacob M. zamieszkiwali wspólnie w Danii, gdy syn skończył 3 lat, ojciec się wyprowadził z domu. Matka Marlena, obywatelka polska stale …

Bardzo szczegółowy testament – powodem do kłótni spadkobierców

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy zajmował się sprawą o stwierdzenie nabycia spadku sygn. akt: I CSK 177/17. Sprawa dotyczyła zmarłego Władysława M. Ten, chcąc uniknąć po swojej śmierci kłótni wśród spadkobierców sporządził bardzo dokładny testament. W testamencie sporządzonym przez Władysława M. rozdysponowane zostały najdrobniejsze rzeczy należące do spadkodawcy. Sporządzenie przez ww. tak szczegółowego testamentu, spowodowało, że spadkobiercy w rzeczywistości nie otrzymali od spadkodawcy …