Delegowanie pracownika samorządowego w czasie epidemii

Aby móc omówić możliwości tymczasowego delegowania pracownika samorządowego do świadczenia innej pracy, należy w pierwszej kolejności przytoczyć legalną definicję pracownika samorządowego. Owa definicja została uregulowana w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie powołania, wyboru bądź umowy o pracę. Zgodnie z regulacją zawartą w wskazanym powyżej przepisie, pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione „(…) w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych
i samorządowych zakładach budżetowych;

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.”

Należy podkreślić, iż osoby wykonujące pracę w wyżej wymienionych jednostkach mogą być wyłączone od stosowania powyższej ustawy. Taką możliwość daje art. 3 omawianej ustawy, zgodnie z którym „Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.” 

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. w oparciu o art. 15 zzz1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych istnieje możliwość tymczasowego przeniesienia pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy. Zgodnie z art. 15 zzz1 ust. 1 „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorządowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.” Wartym zaznaczenia jest, iż okres delegowania pracownika do innej pracy nie może przekraczać 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Owe przeniesienie pracownika samorządowego odbywa się na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami. Treść porozumienia delegującego pracownika samorządowego do innej pracy uregulowana jest w art. 15 zzz1 ust.3 specustawy. Porozumienie powinno zawierać w szczególności:

1) wskazanie podstawy prawnej przeniesienia;

2) dane pracownika i jego kwalifikacje oraz dotychczasowe stanowisko pracy;

3) określenie nowego stanowiska pracy;

4) określenie daty, z jaką nastąpi przeniesienie, rozpoczęcie i zakończenie świadczenia pracy;

5) informacje o wynagrodzeniu, w wysokości nie niższej niż dotychczasowe;

6) oświadczenie, że przeniesienie nie narusza ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika;

7) wskazanie potrzeb jednostki przyjmującej uzasadniających przeniesienie;

8) określenie zasad odpowiedzialności jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika
i jednostki przyjmującej za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.”

Do tymczasowego delegowania pracownika samorządowego do innej pracy oprócz zawartego porozumienia pomiędzy jednostkami konieczna jest zgoda pracownika. Zgoda pracownika samorządowego powinna zostać wyraża w formie pisemnego oświadczenia. 

Delegowanie pracownika samorządowego do świadczenia pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej musi odpowiadać jego kwalifikacjom zawodowym. 

Reasumując, tymczasowe przeniesie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w czasie pandemii koronawirusa możliwe jest jedynie z ważnych przyczyn jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Ponadto, przytoczony art. 15 zzz1  omawianej ustawy chroni pracownika samorządowego przed jego degradowaniem. Warto wskazać, że ochrona gwarantowana przez ustawodawcę polega przede wszystkim na zagwarantowaniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom zawodowym przenoszonego pracownika samorządowego. Ponadto, przeniesienie do świadczenia innej pracy musi być oparte na dobrowolnej zgodzie pracownika samorządowego. 

Źródło: LEX.pl