Termin Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

W oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy prawa większość spółek miała obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych do dnia 31 marca, a w ciągu trzech kolejnych miesięcy powinna  zatwierdzić je podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Tarcza antykryzysowa oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów, którego przepisy obowiązują od 31 marca 2020 r. zmieniło dotychczas obowiązujące terminy. Zgodnie z ustawą o rachunkowości podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czynności związane ze sporządzeniem, zatwierdzeniem oraz złożeniem sprawozdań finansowych zostały przesunięte o trzy miesiące.

Mając na względzie powyższe oznacza to, iż jeśli rok obrotowy danej spółki z.o.o. pokrywał się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania, który pierwotnie mijał w dniu 31 marca 2020 r. zostanie odwleczony na dzień 30 czerwca 2020 r. 

Termin na zatwierdzenie sprawozdania jest zsynchronizowany z terminem na przeprowadzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w związku z czym zostaje przesunięty z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jest to termin końcowy, w związku z czym jeśli spółki mają możliwość, powinny zorganizować Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników wcześniej np. w formie online, która w obecnej sytuacji jest dopuszczalna nawet w przypadku jeśli umowa spółki tego nie przewiduje.