Obowiązek ogłaszania przetargu przez podmioty publiczne

W zamawianiu usług i dostaw podmioty publiczne muszą się kierować przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Określa ona tryby przeprowadzania postępowań, m. in. w zależności od ich szacunkowej wartości. 

Prawo zamówień publicznych stanowi, że podstawowym sposobem udzielania zamówienia jest tryb przetargowy (ograniczony lub nieograniczony), dopuszczając od niego odejście w określonych, ściśle wymienionych w ustawie przypadkach. Jednym z nich jest wartość zamówienia, określona w ustawie na 30.000 euro. (art. 4 ust. 8 PZP)

Obowiązujący przelicznik wprowadziło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącą podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, ustalające wartość średniego kursu złotego wobec euro na 4,2693. Oznacza to, że kwota do której nie trzeba ogłaszać przetargu wynosi 128.079,00 zł netto. (przy stawce vat 23 % daje to kwotę 157.537,17 zł brutto).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Powyższe oznacza, iż dla określenia wartości zamówienia istotne znaczenie ma oszacowane z należytą starannością wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT. W związku z powyższym kwota, o której mowa w art. 4 ust 8 ustawy dotyczy kwoty netto szacowanego wynagrodzenia – kwoty bez podatku od towarów i usług.