Zmiany w prawie konsumenckim

W dniu 1 czerwca 2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie ze zmianami ochrona konsumencka została rozciągnięta na przedsiębiorcę zawierającego umowę, które nie należy do przedmiotu jego działalności gospodarczej. 

Znowelizowane prawo konsumenckie pozwoliło przedsiębiorcom na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Nowelizacja nie zmienia ogólnej definicji konsumenta wynikającej z art. 22 § 1 k.c. Na mocy zmieniających się przepisów – osoba fizyczna, która będzie zawierała z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego będzie objęta niektórymi przepisami o ochronie konsumentów. 

Tym samym, osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:

  • bezskuteczności i zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych;
  • odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wobec kupującego, tj. reklamacje za wady rzeczy sprzedanej;
  • praw konsumenta i obowiązków przedsiębiorcy – przewidzianych w rozdziale 4 prawa konsumenckiego, a w szczególności konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania  rzeczy.

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, znowelizowane przepisy o ochronie konsumenckiej nie znajdą zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 czerwca 2020 r.

Źródło: lex.pl