Praca zdalna w dobie COVID-19

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do dezorganizacji codziennego trybu życia, a co za tym idzie zmiany naszego dotychczasowego sposobu wykonywania pracy.  Wiele osób od kilku tygodni zmuszonych jest świadczyć stosunek pracy w ramach tzw. pracy zdalnej.

Obecna sytuacja wiążę się z powstaniem nowych praw i obowiązków zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna)”.  Powyższa regulacja jest zgodna z obowiązującym Kodeksem pracy, a w szczególności z podstawowymi obowiązkami pracodawcy w zakresie BHP w zakładzie pracy.

Epidemia koronawirusa nie zwalnia pracowników ze świadczenia stosunku pracy.  Uprawnieniem pracodawcy jest zlecenie swojemu pracownikowi pracy zdalnej. Należy zaznaczyć, iż powyższa ustawa nie reguluje formy w jaki sposób informacja ta powinna być przekazana pracownikowi – może zostać zlecona np. w formie ustnej.  Pracownik, któremu została zlecona praca zdalna powinien zostać zaopatrzony przez swojego pracodawcę w niezbędny do tego sprzęt. Należy wskazać, że zgodnie z art. 207 § 2 pkt 1 k.p. na pracodawcy ciąży obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Na szczególne uwzględnienie zasługuje także fakt, iż ustawa ta nie wskazuje dokładnego okresu świadczenia pracy zdalnej, jednakże art. 3 specustawy traci moc po upływie 180 dni. Powyższe wskazuje, iż okres na jaki pracodawca posiada uprawnienie do zlecenia wykonywania pracy zdalnej, nie może przekraczać wyżej wymienionego terminu.

O wykonywanie pracy zdalnej może zwrócić się także pracownik. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy. Zgodnie z treścią art. 100 § 1 k.p. pracownik jest zobowiązany wykonywać polecenia pracodawcy.  Odmowa przez pracownika świadczenia stosunku pracy
w ramach tzw. pracy zdalnej może przyczynić się do nałożenia kary porządkowej.

Źródło: Legalis