Zmiany w rejestrach sądowych

Obowiązek składania przez przedsiębiorców wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, prowadzenia akt rejestrowych w formie elektronicznej, likwidacja instytucji kuratora rejestrowego – to cześć ze zmian zaproponowanych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od 15.03.2018 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany konieczne w związku z rosnącą liczbą podlegających wpisowi przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także z uwagi na potrzebę dostosowania krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z 14.06.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

Celem zmian jest też integracja KRS z jego odpowiednikami z krajów UE.

Nowelizacja wprowadza obowiązek składania od 1.03.2020 r wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Natomiast już od 9.04.2018 r. ma zacząć działać stworzone przez Krajową Radę Notarialną Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie nowych przepisów również sprawozdania finansowe podmiotów podlegających wpisowi będą składane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ustawa wprowadziła też zmiany w postępowaniu przymuszającym. Sąd będzie mógł wezwać w terminie, w jakim uzna za stosowne, osoby uprawnione do reprezentacji do wskazania, że organ reprezentacji został powołany i że braki w jego składzie zostały uzupełnione. Sąd będzie mógł nałożyć grzywnę tylko na osoby, które zupełnie zlekceważą obowiązek. Sąd rejestrowy będzie mógł umorzyć postępowanie przymuszające, jeżeli okoliczności sprawy wskażą, że obowiązki zostaną dopełnione.

Zgodnie z ustawą w sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy.

Źródło: Lex.pl