ZAMÓWIENIA MIESZANE W OPARCIU O NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podstawą prawną obowiązywania „nowego” prawa zamówień publicznych stanowić będzie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. Do tej pory wszelkie kwestie związane z szeroko pojętymi zamówieniami publicznymi były uregulowane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Akt normatywny wiążący od początku przyszłego roku dąży do szczegółowego i całościowego usystematyzowania kwestii związanych z zamówieniami publicznymi. Tym samym zastępując dotychczasową ustawę.

Jednakże na szczególne omówienie zasługują zamówienia mieszane. Ustawodawca podjął próby zmierzające do ujednolicenia przepisów, a w konsekwencji dążące do wyeliminowania istniejących luk prawnych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na podział zamówień mieszanych, zgodnie z którym wyróżnia się zamówienia mieszane podzielne i niepodzielne.

Mając na uwadze treść art. 24 ust. 1 „nowej” ustawy prawo zamówień publicznych „Jeżeli zamówienie jest podzielne na części oraz obejmuje równocześnie części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy: 1) dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych lub zamówień klasycznych lub 2) oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się‒ zamawiający może udzielić zamówienia w częściach lub jednego zamówienia.”

Istota powyżej przytoczonego przepisu stanowi odzwierciadlenie działań ustawodawcy mających na celu wyznaczenie prawidłowego toku udzielania zamówień mieszanych podzielonych na części. Jednakże należy pamiętać o tym, iż „nowa” regulacja jest rezultatem orzecznictwa i doktryny. Warto podkreślić, iż w sytuacji gdy zamawiający postanowi udzielić zamówienia mieszanego podzielonego na części to wówczas do każdej z tych części zamówienia należy stosować odrębne przepisy. Nie mniej jednak ustawodawca wprowadza wyjątki od powyższej zasady wynikające z art. 29 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 nakazujące stronie zamawiającej stosowanie ich treści wprost.

Niniejsze uregulowania mają na celu uniemożliwienie dzielenia zamówień publicznych na odrębne części, a w konsekwencji podjęcie działań zmierzających do udzielenia zamówień z pominięciem przepisów ustawy. Z drugiej strony, odstąpienie od powyższego jest możliwe w sytuacji gdy uzasadniają to obiektywne przyczyny. Udzielając zamówienia mieszanego podzielnego na części należy spełnić następujące warunki. Pierwszym z nich jest oszacowanie przez zamawiającego łącznej wartości poszczególnych części. Natomiast drugi odnosi się do potrzeby wykazania, że odstąpienie od stosowania przepisów „ nowej” ustawy jest umotywowane obiektywnymi przyczynami.

Istotnym novum ustawy jest konstrukcja przepisów regulujących materię zamówień mieszanych niepodzielnych. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 2 „Zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.” W przypadku, gdy zamówienie jest niepodzielne na części, jak również obejmuje równocześnie elementy, do których mają zastosowanie przepisy „nowego” Prawa zamówień publicznych, a dotyczących dziedziny obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych bądź klasycznych, a także elementów co do których mają zastosowanie przepisy ustawy i co do których tych przepisów nie stosuję się, zasadnym jest do udzielenia zamówienia mieszanego niepodzielnego na części zastosowanie następujących reguł:

  • „ (…) przepisy ustawy właściwe ze względu na główny przedmiot zamówienia, z tym że jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie elementy koncesji na usługi i zamówienia na dostawy, główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która z wartości danych usług lub dostaw jest wyższa;
  • nie stosuje się przepisów ustawy, jeżeli zamówienie obejmuje elementy, w stosunku do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 12;
  • przepisy ustawy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli zamówienie obejmuje elementy obronności i bezpieczeństwa.”( Art. 25 ust. 1).

Przechodząc do kolejnego rodzaju zamówień mieszanych, a mianowicie obejmujących zamówienia sektorowe należy podkreślić, iż tutaj nie doszukamy się zaskakujących zmian.
W tej kwestii ustawodawca wprowadził nieznaczne zmiany mające na celu usystematyzowanie je w jednym przepisie. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 pkt 3 udzielając zamówień sektorowych stosuje się następujące przepisy ustawy, a dotyczące zamówień sektorowych „(…) w przypadku gdy: a) zamówienie obejmuje część, do której mają zastosowanie te przepisy, a jej wartość jest równa lub przekracza progi unijne, b) zamówienie obejmuje równocześnie część, o której mowa w lit. a, oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;”

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na kwestie związane z zamówieniami wielorodzajowymi. Zostały one określone w art. 27 ust. 1 zgodnie z którym „Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.” W tym przypadku ustawodawca wprowadził także wyjątki od powyższego. Jeżeli przedmiotem zamówienia wielorodzajowego są usługi i dostawy bądź usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi to główny przedmiot zamówienia wielorodzajowego należy określić poprzez ustalenie wyższej wartości dostaw lub usług.

Reasumując, ustawodawca w „nowym” Prawie zamówień publicznych koncentruje się przede wszystkim na zwiększeniu przejrzystości kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Wielokrotne nowelizacje dotychczasowej ustawy nie przynosiły oczekiwanego skutku, a w konsekwencji pozostawiając znaczną ilość luk prawnych przyczyniających się do wyboru niewłaściwego trybu postępowania.

Źródło: lex.pl