Upadłość konsumencka

Głównym celem przeprowadzenia upadłości konsumenckiej jest pomoc dłużnikowi i umożliwienie mu powrotu do „normalnego” życia. Pomimo powyższego dłużnik musi sobie zdawać sprawę, że przebieg takiego postępowania nie jest przyjemny. W ramach prowadzonego postępowania dokonuje się pełnej likwidacji majątku dłużnika i przekazanie w ten sposób zgromadzonych środków na zaspokojenie wierzytelności.

Upadłość konsumencka prowadzona jest w trzech etapach. Pierwszy z nich i zasadniczy to postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w ramach którego dochodzi do rozpoznania wniosku dłużnika. Kolejny etap rozpoczyna się po ogłoszeniu postanowienia o upadłości, w ramach tego etapu wszelkie czynności prowadzone są przez syndyka pod nadzorem sędziego – komisarza. W trakcie jego przebiegu ustala się przede wszystkim skład masy upadłościowej, sporządza listę wierzytelności oraz zbywa składniki majątku, które są następnie dzielone przez wierzycieli ujętych na liście wierzytelności. Ostatni etap stanowi ustalenie planu spłaty, tj. planu w ramach którego określa się w jakim zakresie i w jakim czasie dłużnik będzie zobowiązany do spłaty zobowiązań ujętych na liście wierzytelności, ale nie spłaconych w ramach poprzedniego etapu. Okres objęcia planem spłaty jest również określany przez Sąd w ramach postępowania.

Pomimo powyższego istotny jest fakt, że postępowanie upadłościowe w stosunku do danej osoby zależy od jej sytuacji prawnej i materialnej. Zdając sobie sprawę z powagi prowadzonego postępowania oraz wrażliwego charakteru tego rodzaju postępowań, zapewniamy naszym Klientom pełen profesjonalizm oraz dyskrecję przy prowadzeniu sprawy.

Nasze usługi w ramach opisanego zlecenia to w szczególności:

  • Analiza sytuacji prawnej i majątkowej Klienta pod względem zasadności złożenia wniosku
    o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  • Analiza skutków ogłoszenia upadłości dla majątku Klienta oraz jego osób najbliższych.
  • Pomoc w doborze najkorzystniejszego sposobu restrukturyzacji długów konsumenckich jak również długów związanych z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą.
  • Przygotowanie wniosku wraz ze wszelkimi niezbędnymi załącznikami.
  • Reprezentowanie Klienta przed sądem w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.
  • Doraźna pomoc w sprawach związanych z postępowaniem upadłościowym.