Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy fachową obsługę prawną oraz doradztwo zarówno na rzecz podmiotów występujących w roli zamawiającego jak i wykonawcy. Reprezentujemy Klientów podczas całego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na etapie postępowania odwoławczego przed właściwymi organami. Sporządzamy opinie prawne z zakresu interpretacji przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych, orzecznictwa KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) oraz sądów powszechnych. Badamy treści umów, ogłoszeń, dokumentacji SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

Wysoka jakość naszych usług została doceniona przede wszystkim przez firmy działające w branży transportowej, budowlanej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz gastronomicznej. Znajomość problemów pojawiających się w toku postępowania oraz po jego zakończeniu, powoduje że w sposób efektywny i profesjonalny wspieramy naszych Klientów.

Usługi świadczone na rzecz Zamawiających to m.in:

 • Wsparcie w trakcie wyboru właściwego trybu postępowania.
 • Pomoc podczas doboru warunków oceny ofert w postępowaniu przetargowym.
 • Przygotowanie i opiniowanie właściwej dokumentacji przetargowej tj. SIWZ oraz właściwych umów.
 • Kompleksowa pomoc prawna w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Reprezentowanie Klienta przed KIO oraz sądami powszechnymi.

Usługi świadczone na rzecz Wykonawców stanowią w szczególności:

 • Doradztwo oraz pomoc przy przygotowaniu oferty o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Doradztwo w trakcie realizacji zawartych umów,
 • Doradztwo w kwestiach związanych z wszelkimi ryzykami mogącymi powstać na tle realizacji umów.
 • Przygotowanie opinii związanych z realizacją zamówienia publicznego.
 • Pomoc przy przygotowaniu zapytań do SIWZ.
 • Reprezentowanie Klienta przed KIO oraz sądami powszechnymi.